Đang tải ...

Các trường có đánh dấu * là bắt buộc

Kiểm tra tuổi

 Calendar

Thông tin liên hệ

Địa chỉ hóa đơn

 

Dùng địa chỉ hóa đơn Địa chỉ chuyển hàng

 

Gõ các ký tự bạn nhìn thấy trong bức ảnh sau.

Biến áp cách ly On ap standa 15KVA ST (150V-250V) Ổn áp standa 5KVA DRI (50V-250V), On ap standa 5KVA DRI (50V-250V) Ổn áp standa 7,5KVA ST (150V-250V) Ổn áp standa 10KVA DRI (50V-250V)